example graphic

LỜI NGỎ

20-09-2009

Hồi ký của bạn Tạ Khánh Trang về qúa trình của VoTanh Website...

đọc thêm ...

BAN ĐIỀU HÀNH

example graphic

VoTanh.com do một nhóm Cựu Học Sinh (68-75) Trường Trung Học Võ Tánh Nha Trang thực hiện.

BĐDVT75HN

Nhóm Võ Tánh 68-75 có các đại diện vùng như sau:


 • Đại diện liên lạc Sài Gòn:
  1. Nguyễn Bá Hân, bahanphoto@yahoo.com
  2. Bùi Xuân Linh, linhbx2003@yahoo.com

 • Đại diện liên lạc Nhatrang:
  1. Hồ Văn Thiện, thien4xh@yahoo.com
 • Đại diện liên lạc Australia:
  1. Nguyễn Triêm, nguyentriem@optusnet.com.au

 • Đại diện liên lạc Bắc Mỹ- Canada và USA:
  1. Mai Liêm, Canada mailiem@sympatico.ca
  2. Nguyễn Thanh Bình, USA bnguyenyah@yahoo.com
  3. Nguyễn Kỳ Hiếu, USA KevinNguyenH@gmail.com
  4. Nguyễn Chì Lô, USA lcnmailbox@yahoo.com