example graphic

LỜI NGỎ

20-09-2009

Hồi ký của bạn Tạ Khánh Trang về qúa trình của VoTanh Website...

đọc thêm ...

BAN ĐIỀU HÀNH

example graphic

VoTanh.com do một nhóm Cựu Học Sinh Trường Trung Học Võ Tánh Nha Trang thực hiện.

BĐDVT75HN

Nhóm Võ Tánh 68-75 có các đại diện vùng như sau:


 • Đại diện liên lạc Sài Gòn:
  1. Nguyễn Bá Hân, bahanphoto@yahoo.com
  2. Bùi Xuân Linh, linhbx2003@yahoo.com

 • Đại diện liên lạc Nhatrang:
  1. Hồ Văn Thiện, thien4xh@yahoo.com
  2. Tạ Quang Sơn, tqson@dng.vnn.vn
 • Đại diện liên lạc Australia:
  1. Nguyễn Triêm, nguyentriem@optusnet.com.au

 • Đại diện liên lạc Bắc Mỹ- Canada và USA:
  1. Mai Liêm, Canada mailiem@sympatico.ca
  2. Nguyễn Thanh Bình, USA bnguyenyah@yahoo.com
  3. Nguyễn Kỳ Hiếu, USA KevinNguyenH@gmail.com
  4. Nguyễn Chì Lô, USA lcnmailbox@yahoo.com